Algemene voorwaarden


Definities

 • Dienst: De diensten aangeboden door Esnovi, voornamelijk technische reiniging en onderhoud van industriële reinigingsmachines en de verkoop en verhuur van ozonmachines en de toepassingen ervan.
 • Gebruiker: De persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Esnovi en op alle overeenkomsten die met Esnovi zijn gesloten.
 2. Door gebruik te maken van de diensten van Esnovi gaat de gebruiker akkoord met deze voorwaarden.

Gebruik van de Dienst

 1. Gebruikers mogen de Dienst alleen gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, de toepasselijke handleidingen en eventuele toepasselijke wetten en regelgeving.
 2. De ozonmachines dienen veilig en volgens de gegeven instructies gebruikt te worden.

Prijzen en Betalingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijn, zoals vermeld op de factuur.

Aansprakelijkheid

 1. Esnovi is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van de machines of diensten.
 2. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door Esnovi voor de specifieke dienst of product is gefactureerd.

Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de Dienst, de website en de ozonmachines berusten uitsluitend bij Esnovi.
 2. Het is gebruikers niet toegestaan om enige content, merknamen, of andere intellectuele eigendommen van Esnovi te kopiëren, reproduceren of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming.

Privacy en gegevensbescherming

 1. Esnovi respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. Persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Esnovi behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd en gebruikers worden geadviseerd om deze regelmatig te controleren.

Toepasselijk recht

 1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Klachtenprocedure

 1. Klachten over de Dienst moeten binnen 14 dagen na constatering schriftelijk worden gemeld.
 2. Esnovi streeft ernaar om klachten binnen 30 dagen na ontvangst te behandelen.